Door aan te melden via het aanmeldingsformulier aanvaard je onderstaande

PRIVACY VOORWAARDEN

GDPR – DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

In onze praktijk bouwen wij een up-to-date databeheer uit, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden. Dit databeheer wordt verderop beschreven in een document genaamd “Richtlijnen ivm de GDPR wetgeving”.

Aan de patiënten zullen wij een schriftelijk akkoord of informed consent vragen, een akkoord om de algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens zo nodig uit te wisselen met andere hulpverleners.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle gegevens nog alleen aan de persoon zelf kunnen en mogen verstrekt worden. Wij sturen u dus geen verslaggeving of attestaties via mail op, geven deze enkel manueel aan u af of sturen deze per post op.

Elke patient heeft het recht te weten welke gegevens worden geregistreerd en bewaard en wat de bewaartermijn is. Uw gegevens worden enkel verzameld voor een welbepaald, duidelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigd doel.

Op de website van de Privacycommissie bevindt zich uitgebreide informatie voor elk datasubject.

RICHTLIJNEN PRIVACY PRAKTIJK De Korf

Via de website www.praktijkdekorf.be van multidisciplinaire praktijk De Korf te Heppen worden persoonsgegevens (afkorting: PG) verwerkt.
Wij gaan zo zorgvuldig en beveiligd mogelijk om met deze PG.
Wij leggen hierbij uit hoe we omgaan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft onze hulpvragers of potentiële hulpvragers, de bezoekers van onze website en alle overige personen met wiens PG wij in aanraking komen.


1. Welke PG verwerken wij?

Wij komen in contact met PG doordat u gebruik maakt van de diensten van onze groepspraktijk en/of doordat u ons PG bezorgt bij het invullen van een aanmeldingsformulier op de website.


Het betreft volgende gegevens :
- voornaam, familienaam, gebortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres

- voornaam en familienaam van het kind indien voor je kind een aanmeld wordt gedaan
- de naam van uw huisarts of verwijzende instantie
- een korte samenvatting van uw vraagstellen aan de hulpverlening in ons centrum, teneinde u zo gericht mogelijk een eerste contact in ons centrum te kunnen aanbieden.


2. Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij PG?

Wij willen contact met u kunnen opnemen via mail of telefoon indien u ons daarom verzoekt en aldus een begeleiding in ons centrum wenst op te starten of althans een eerste afspraak daartoe aan te vragen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook op grond van volgende rechtsgronden:
 -de verwerking in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen en de uitoefening van onze contractuele rechten ( begeleiding, patiëntenadministratie)
 -de verwerkingen op grond van uw toestemming (m.n. de verwerking van uw gezondheidsgegevens)
 -de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).


3. Hoe lang bewaren we PG?

Wij bewaren uw PG niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realizeren waarvoor we deze PG verzamelen. Indien er geen overeenkomst tot begeleiding of behandeling in ons centrum tot stand komt , bewaren wij uw PG verder niet. Indien er wel een dergelijke overeenkomst tot stand komt bewaren we uw PG en eventuele andere gegevens binnen het kader van een beveiligd hulpverleningsdossier. Elke hulpverlener die werkzaam is binnen de groepspraktijk is ertoe verplicht de toegang tot de dossiers te beveiligen (met maatregelen als wachtwoord, afgesloten kasten, en dergelijke).


4. Met wie delen we PG?

We delen uw PG alleen met de hulpverleners die werkzaam zijn binnen groepspraktijk De Korf, omdat en enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van uw vraagstelling. Hiervoor kunnen we dus uw PG door u aan ons verstrekt intern delen.

Uw PG worden niet aan derden verstrekt behalve indien dit gebeurt in het kader van een behandeling zoals bvb een externe verwijzing en enkel met uw akkoord, of wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Website www.praktijkdekorf.be en hieraan gekoppelde emailadressen zijn beveiligd via wachtwoorden. We communiceren als hulpverleners in de groepspraktijk via deze met wachtwoord beveiligde emailverbindingen. Onze hulpverleners zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw PG te respecteren en zich aan de voorgestelde doeleinden te houden.


5. Welke zijn rechten en plichten van de datasubjecten?

Indien u ons PG heeft bezorgd via het invullen van de mailfiche zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u te contacteren via mail of via telefoon, voor de uitvoering van uw hulpverlenersvraag en binnen het omschreven doel met name het organiseren van een intakegesprek.
Bij dit intakegesprek vragen wij u een standdaarddocument te ondertekenen waarin onze werkwijze omtrent privacy wordt beschreven, hiermee registeren wij uw akkoord.
U kan ons een verzoek sturen om deze PG in te zien, te verwijderen of te wijzigen. Dit kan via een email naar sacha@praktijkdekorf.be. Wij reageren zoals wettelijk verplicht binnen de vier weken.
Pas op: dit item gaat niet over inzage op inhoudelijk vlak in uw patiëntendossier, wel over inzage in uw PG.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Richtlijnen en publiceren steeds een actuele versie op de website die u via de aanmeldingsfiche op de website of op een andere wijze verstrekte.


Adres

Pastoor Aertsstraat 1, 3971 Leopoldburg (Heppen)

info@praktijkdekorf.be